Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp43.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2021-06-07
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Mirski,
Pawel.Mirski@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 – 68- 87.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby szkoły ul. Grochowa 36-38, 53-424 Wrocław

Budynek

Cały budynek jest w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Główne wejście do szkoły posiada możliwość wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz dwa wejścia boczne od ul. Grochowej również posiada możliwość wejścia dla osób niepełnosprawnych. W budynku na parterze po lewej i prawej stronie od wejścia znajdują się winda dla osób niepełnosprawnych obsługuje kondygnacje użytkowe.

Wejście główne

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Grochowej 36-38. Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka jest na dwóch poziomach ( parter i I piętro). W budynku znajdują się dwie windy i schody. Do budynku prowadzą również wejścia boczne. Drzwi wejściowe do budynku są jednoramienne, aluminiowe. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Dyżurka

Dyżurka znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Sekretariaty

Sekretariat uczniowski znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.

Sekretariat dyrektora znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.

Windy

W budynku znajduje się dwie windy dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przyciski windy przywołujące są oznaczone wytłoczonymi strzałkami a sterujące wytłoczonymi numerkami. Przycisk alarmowy jest oznaczony wytłoczonym dzwonkiem. Do windy nr 1 prowadzą dwie drogi: od wejścia głównego skręcamy w lewo oraz od wejścia bocznego należy kierować się w prawo aż do holu głównego skręcając w lewo. Winda nr 2 prowadzą dwie drogi: od wejścia głównego skręcamy w prawo i na końcu korytarza skręcając w lewo. Osoby z klaustrofobią mogą odczuwać dyskomfort podczas przebywania w windzie.

Pomieszczenia biurowe

Dostępne dla osób na wózkach. Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami stanowiskowymi. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe ( sekretariaty, dyrektor, wicedyrektor i kadry) znajdują się na parterze po prawej stronie, oraz po lewej stronie ( wicedyrektor, kierownik gospodarczy) od wejścia głównego do szkoły, . Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Pomieszczenia sanitarne

Toalety na każdym piętrze są dostępne i dostosowane dla osób z niepełnosprawnością oznakowane standardowo, w każdej toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz przestrzeń do transferu bocznego. Przybory sanitarne wyposażono w uchwyty ułatwiające korzystanie

Miejsca parkingowe

Przed głównym wejściem do budynku od ul. Grochowej wyznaczono dwa miejsca parkingowych busów przywożących uczniów z niepełnosprawnością. Od ulicy Stalowej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku Szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostosowania

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.

Posadzki antypoślizgowe – niedostępne.

Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych

i słabowidzących – niedostępne.

Schody

Główna klatka schodowa znajduje się z lewej strony wejścia głównego. Schody wyposażone są w poręcze, usytuowane po prawej i lewej stronie. Osoby z lękiem wysokości mogą odczuwać dyskomfort na schodach.

Dojazd

Budynek Szkoły Podstawowej nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka znajduje się przy ul. Grochowej 36-38 we Wrocławiu . Dojścia piesze są od ulic Stalowej i Pereca. Przejścia dla pieszych, w bliskiej odległości od szkoły, nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 30 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 200 m

Obsługa osób słabosłyszących

Obsługa osób słabosłyszących / niesłyszących tylko i wyłącznie pisemnie.

Brak możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-10

Data publikacji strony: 2021-06-07.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-07