• sale gimnastyczne duża i mała
 • boisko
 • biblioteka z czytelnią
 • 2 pracownie komputerowe dla klas 4 – 8
 • pracownia komputerowa klas młodszych
 • gabinet do biofeedback
 • gabinety terapii logopedycznej
 • gabinety psychologiczne
 • sala gimnastyki korekcyjnej
 • sala terapii integracji sensorycznej
 • stołówka
 • świetlica dla klas 1–2 i klas 3 oraz dla uczniów kl. 4–8, którzy potrzebują opieki

 

W naszej szkole uczniowie kształcą się w klasach otwartych oraz oddziałach integracyjnych, w których zajęcia prowadzą wspólnie nauczyciel dydaktyk i nauczyciel wspomagający – pedagog specjalny.

Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez:

 • nowoczesne metody nauczania
 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • przygotowanie do udziału w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • opracowanie dla uczniów szczególnie uzdolnionych indywidualnych programów nauczania

Prowadzone są liczne koła zainteresowań:

 • przedmiotowe
 • językowe
 • informatyczne
 • plastyczne
 • sportowe

Uczniowie szkoły objęci są zróżnicowanymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe)
 • zajęcia z pedagogiem szkolnym
 • zajęcia z logopedą
 • biofeedback
 • gimnastyka korekcyjna
 • gimnastyka usprawniająco – rehabilitacyjna

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego korzystają z zajęć rewalidacyjnych (m.in. prowadzonych przez pedagogów specjalnych).

W zakresie opieki i wychowania oferujemy:

 • pomoc uczniom z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym
 • wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci
 • różne formy zajęć pozalekcyjnych sportowych i artystycznych
 • możliwość korzystania ze stołówki
 • opiekę świetlicy szkolnej od 6.30 do 17.00
 • wyjazdy na wycieczki i „zielone szkoły”